021-47620320
شماره همراه : گـــــذر واژه : همکار ما شوید ثبت نام آنلاین
پنل کاربری

 

کاربری رویا
یک دقیقه ثابت 44 تومان
یک دقیقه همراه 66 تومان
هر پالس (پنج ثانیه) 13 تومان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
20,000 تومان
کاربری دریا
یک دقیقه ثابت 40 تومان
یک دقیقه همراه 60 تومان
هر پالس (پنج ثانیه) 11/9 تومان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
50,000 تومان
کاربری عرشیا
یک دقیقه ثابت 36 تومان
یک دقیقه همراه 54 تومان
هر پالس (پنج ثانیه) 10/7 تومان
امکان نظر سنجی
تماس برگشتی رایگان
دفترچه تلفن نامحدود
اشتراک سالانه
80,000 تومان